Prokurator, sąd, areszt – nowe przepisy. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2018r?

Jazda po pijanemu może być określona jako wykroczenie(<0,5 promila) lub przestępstwo (>0,5 promila). Uzależnione jest to od stężenia alkoholu we krwi. Kiedy wykroczenie, kiedy przestępstwo, jaka kara i czy może być krótsza? Jak wygląda procedura i co dalej po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Niezależnie od tego czy popełniłeś wykroczenie czy przestępstwo, spowodowałeś kolizję czy wypadek, Twoja sprawa i tak trafi na wokandę. Poniżej uzyskasz odpowiedzi na pytania dotyczące dalszej procedury po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol, tego co zrobić dalej i czy będziesz musiał zdawać egzamin ponownie.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu w 2018 r. – nowe przepisy.

Picie alkoholu przed prowadzenie pojazdów

Złapany kierowca za jazdę pod wpływem alkoholu w 2018 r. może zostać ukarany karą:

 • grzywna zależna od dochodu, ograniczenie wolności od miesiąca do 2 lat  lub  pozbawienie wolności do lat 2.
 • świadczenie pieniężne od 5 000 zł do 60 000 zł.
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat do 15 lat.
 • 10 punktów karnych

Kary są znacznie większe jeżeli kierowca jechał po alkoholu po raz drugi (recydywa), lub pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, w którym inna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła śmierć. W przypadku recydywistów kara będzie zaostrzona i może wynieść do 12 lat pozbawienia wolności.

Znowelizowane przepisy nie dają Sądowi możliwości odstąpienia od wymierzenia kary i nieorzekania świadczenia pieniężnego lub zakazu prowadzenia pojazdów jeżeli zostanie wydany Wyrok Skazujący. Jedyną możliwością uniknięcia wysokiego świadczenia pieniężnego w przypadku trudnej sytuacji finansowej czy uniknięcia orzekania długiego bo min.3 letniego zakazu prowadzenia pojazdów jest instytucja Warunkowego Umorzenia Postępowania. To najkorzystniejszy sposób zakończenia prowadzonego postępowania.

Normy alkoholu we krwi. Kiedy przestępstwo a kiedy wykroczenie?

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu powyżej 0,5 promila we krwi, stan określany jako stan po spożyciu alkoholu, (tj. powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) będzie odpowiadał przed Sądem za popełnienie przestępstwa i może mu zostać zabrane prawo jazdy na okres od 3 lat do 15 lat.

Jazda po spożyciu alkoholu

Kierujący, u którego zawartość alkoholu wynosi od 0,2-0,5 promila we krwi ( tj. od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) odpowie za popełnienie wykroczenia.

Jakie kary za wykroczenie?

Złapany za jazdę pod wpływem alkoholu, którego wartość we krwi nie przekracza 0,5 promila może zostać ukarany:

 • grzywną od 50 zł do 5000 zł
 • karą aresztu od 5 do 30 dni
 • zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat
 • 10 punktów karnych

Jazda po alkoholu powyżej 0,5 promila. Jak wygląda procedura?

Stan upojenia alkoholowego

Prowadzenie pojazdu z zawartością powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi stanowi przestępstwo. Oznacza to, że po kontroli trzeźwości kierującemu zostanie zatrzymany dokument prawa jazdy przez Policję a sprawa zostanie przekazana do Sądu poprzez wysłanie do Sądu aktu oskarżenia przygotowanego przez prokuratora. Zawsze kiedy u kierującego pojazdem zostanie stwierdzona zawartość powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd ( o ile pismem inicjującym postępowanie sądowe będzie akt oskarżenia.

Może się zdarzyć, że prokurator zamiast aktu oskarżenia wyśle do Sądu wniosek o skazanie bez rozprawy wraz z „uzgodnioną” na przesłuchaniu karą. O uzgodnieniu można mówić, kiedy prowadzone są negocjacje co do kary, jednakże praktyka pokazuje, że na przesłuchaniu zostaje oskarżonemu zaproponowana kara, którą zaakceptuje i podpisze albo na którą się nie zgodzi. A przecież oskarżonemu za jazdę po alkoholu, w nowej sytuacji, w stresie oraz z niską wiedzą praktyczną trudno jest ocenić na gorąco czy zaproponowana kara rzeczywiście jest korzystna czy warto walczyć o niższy wymiar kary.

Jeszcze jednym rozwiązaniem dla oskarżonego jest niewyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się karze a złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Procedura po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu:

 1. Po kilku dniach od zatrzymania i kontroli trzeźwości kierujący pod wpływem alkoholu zostanie wezwany na komisariat Policji w celu złożenia wyjaśnień.
 2. Zdarza się, że po przesłuchaniu prokurator zaproponuje złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Jest to bardzo częsta praktyka. Statystyki pokazują, że na porozumienie z prokuratorem zgadza się około 40-50 % osądzanych. Nie zawsze osoby te słusznie zgadzają się na zaproponowaną karę bo okoliczności sprawy pokazują, że uzyskanie niższego wymiaru kary byłoby realne za pomocą instytucji warunkowego umorzenia postępowania z uwagi na istniejące wyjątkowe okoliczności. Nieświadomość, emocje i stres oraz brak doświadczenia procesowego powoduje często korzystanie z rozwiązań nie zawsze opłacalnych. Ocena czy zaproponowana kara jest korzystna powinna zostać oparta po uwzględnieniu wszystkich okoliczności a nie jedynie w oparciu o ilość stężenia alkoholu w organiźmie.
 3. Ugoda z prokuratorem i Skierowanie do Sądu wniosku o skazanie bez rozprawy w związku z dobrowolnym poddaniem się karze powoduje, że Sąd po rozpatrzeniu wniosku zdecyduje, czy kara w nim zaproponowana spełni swoje cele. Jeżeli złożony wniosek zostanie uwzględniony przez Sąd bez przeprowadzania rozprawy to nie ma możliwości odwołania się od niego.
 4. Zatrzymany może podjąć decyzję o niekorzystaniu z propozycji prokuratora na przesłuchaniu i zastanowieniu się o tym jakie chce podjąć działania. Nie ma obowiązku korzystania z dobrowolnego poddania się karze i skazaniu bez rozprawy na przesłuchaniu, bez zastanowienia, pod wpływem emocji i stresu, na gorąco. Dobrym rozwiązaniem jest zastanowienie się nad podjęciem dalszych kroków, bo przecież od Wyroku zależy dalsza przyszłość.

  Zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu

 5. Zamiast wniosku o dobrowolne poddanie się karze, można złożyć wniosek do Prokuratora o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania zamiast aktu oskarżenia. Jeżeli prokurator nie przychyli się do wniosku i mimo wszystko złoży do Sądu akt oskarżenia inicjując postępowanie karne, możesz Wniosek o Warunkowe umorzenie postępowania karnego złożyć bezpośrednio do Sądu. Złożenie Wniosku o warunkowe umorzenie postępowania jest próbą walki o najkorzystniejsze zakończenie sprawy.
 6. Jeżeli Wniosek o Warunkowe umorzenie postępowania nie został rozpoznany na posiedzeniu to będzie rozpoznawany na rozprawie. W takiej sytuacji po wyznaczeniu rozprawy Sąd wezwie złapanego pod wpływem alkoholu do osobistego stawiennictwa na rozprawie w celu złożenia wyjaśnień przed Sądem.
 7. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd wydaje wyrok, w którym zostanie orzeczona kara za jazdę po alkoholu zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd podejmie decyzję w sprawie złożonego przez oskarżonego wniosku.

Czy można ubiegać się o krótszą karę?

Osoby, które zostały skazane za jazdę po alkoholu i został wobec nich orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie mają możliwości skorzystania z dobrodziejstwa tzw. skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. W takiej sytuacji, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata za jazdę pod wpływem alkoholu.

Ogólna zasada wskazuje, że możliwe jest wnioskowanie do Sądu o zmianę sposobu wykonywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, który został orzeczony przez Sąd w wyroku jeżeli są spełnione łącznie dwa warunki. Pierwszy warunek to konieczność aby czas wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów trwał minimum przez rok. Drugi warunek zostanie spełniony jeżeli upłynęła już połowa okresu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednakże zasady tej nie stosuje się do sprawców przestępstw prowadzenia pojazdów mechanicznych po alkoholu. 

Kiedy trzeba drugi raz zdawać egzamin na prawo jazdy?

Ponowne zdawanie egzaminu za jazdę po alkoholu

Ponowny egzamin na prawo jazdy będzie musiał zdać kierujący, wobec którego został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej 1 roku. Ustawa prawo o ruchu drogowym wskazuje, że kierujący, który wykonał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na okres powyżej jednego roku w celu odzyskania prawa jazdy obowiązany jest do poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres 1 roku lub mniej, wówczas kierujący odzyska prawo jazdy bez konieczności przystępowania ponownie do egzaminu na prawo jazdy.

Po zakończeniu okresu na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, kierujący powinien zwrócić się z wnioskiem o wydanie prawa jazdy do właściwego organu.

Jazda pod wpływem alkoholu w 2019 roku – co grozi za jazdę po pijaku?

Przeczytaj również:

Czy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze?

Cała procedura od zatrzymania do wydania wyroku – krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *