Procedura od zatrzymania do wyroku – krok po kroku.

Jazda po pijaku jest przestępstwem surowo karanym. Na wymiar orzeczonej przez Sąd kary wpływają jednak wszystkie okoliczności także to, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości miało miejsce z usprawiedliwionych pobudek czy też odbywało się w miejscu zagrażającym w mniejszym stopniu innym uczestnikom ruchu drogowego niż ruchliwa ulica, to czy w wyniku popełnienia przestępstwa nikt nie ucierpiał i wiele innych.

Zostałem zatrzymany za jazdę po alkoholu – co teraz?

KROK 1. Wezwanie na komisariat policji na przesłuchanie.

Zasadniczo wezwanie na przesłuchanie odbywa się za pośrednictwem poczty. Jednak możliwe jest także wezwanie na przesłuchanie za pośrednictwem policjanta/ dzielnicowego lub telefonicznie.

KROK 2. Na przesłuchaniu może paść propozycja dobrowolnego poddania się karze lub skazanie bez rozprawy.

Dobrowolne poddanie się karze oznacza, że do Sądu zostanie skierowany wniosek, w którym oskarżony zgadza się na ukaranie za popełnione przestępstwo w sposób zaproponowany na przesłuchaniu. Czasem takie rozwiązanie jest korzystne, nie zawsze jednak tak jest, wszystko zależy od okoliczności danej sprawy i dlatego warto przeanalizować zaproponowane warunki kary a w szczególności skonsultować je z adwokatem lub radca prawnym. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze może zostać złożony przez oskarżonego na etapie sądowym. Dlatego gruntowna analiza stanu faktycznego, wszystkich okoliczności jest ważna.

Ponadto, jeżeli na przesłuchaniu doszło do porozumienia co do kary za popełnione przestępstwo jazdy po alkoholu w ramach dobrowolnego poddania się karze, to w takiej sytuacji wykluczone jest złożenie wniosku o WUP. Wszystko zależy od tego jak wygląda stan faktyczny sprawy i o co chce ubiegać się sprawca. Czasem złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania powoduje, że Sąd się do niego przychyli, rozpatrzy wniosek pozytywnie a oskarżony poniesie konsekwencje popełnienia przestępstwa, odpowiednie do wagi popełnionego czynu. Jednakże bywają sytuacje, gdzie dobrowolne poddanie się karze jest korzystne, stosownie do okoliczności danej sprawy.

Informacja praktyczna
Często pojawiają się pytania: „Czy gdyby oskarżony zgodził się na przesłuchaniu na dobrowolne poddanie się karze i nie podejmował próby walki o warunkowe umorzenie postępowania to Sąd wydałby wyrok łagodniejszy, niż jaki wydał po przeprowadzeniu rozprawy?”

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Decyzję o karze w każdym przypadku podejmuje Sąd. Korzyści z dobrowolnego poddania się karze są m.in. takie, że oskarżony co do zasady „wie” jakiej kary spodziewać się w Wyroku. Zasadniczo Wyrok jaki zostaje wydany przez Sąd na skutek wniosku o dobrowolne poddanie się karze, zawiera karę, która została uzgodniona na przesłuchaniu.

Składając natomiast wniosek o warunkowe umorzenie postępowania oskarżony wskazuje Sądowi własne argumenty wskazujące na nieznaczny stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu, dotyczące własnej sprawy. Oskarżony podejmuje wówczas próbę walki o jedno z najkorzystniejszych z punktu widzenia oskarżonego sposobów zakończenia postępowania karnego. Takie działanie jest zasadne o ile przemawiają za tym okoliczności sprawy. To czy wniosek zostanie uwzględniony zależy od Sądu. Nikt poza Sądem nie mam możliwości odpowiedzi na pytanie czy Wniosek zostanie uwzględniony czy też nie. Decyzja w tym zakresie zawsze należy do Sądu.

Sąd zawsze dokonując oceny popełnionego czynu rozważa wszystkie okoliczności. Zarówno rozważając wniosek o dobrowolne poddanie się karze jak i wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Sąd może podjąć własną decyzję co do kary jak i warunków okresu próby. O dolegliwościach wobec sprawcy decyduje Sąd.

Nigdy nie ma 100% gwarancji, nie ma żadnych gwarancji, że Sąd uwzględni wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na warunkach zaproponowanych przez oskarżonego.  Decyzja w tym zakresie w każdym przypadku należy do Sądu i do momentu wydania Wyroku  czy to skazującego czy warunkowo umarzającego postępowanie oskarżony nie może mieć pewności jakie zostanie wydane rozstrzygnięcie w jego sprawie.

KROK 3. Nie skorzystano z propozycji dobrowolnego poddania się karze. Co teraz?

Jeżeli na przesłuchaniu nie został podpisany wniosek o dobrowolne poddanie się karze i oskarżony nie zgodził się na zaproponowaną karę to znaczy, że jeśli akt oskarżenia trafi do Sądu to sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych. Na etapie postępowania przygotowawczego można składać różne inne wnioski np. wniosek do Prokuratora o skierowanie zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania lub np. bezpośrednio do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

KROK 4. Może zostać złożony Wniosek do Prokuratora o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Złożenie takiego wniosku do Prokuratora może spowodować, że Prokurator nie wniesie do Sądu aktu oskarżenia tylko Wniosek o Warunkowe umorzenie postępowania.. Jeśli Prokurator do takiego wniosku się nie przychyli i jednak skieruje do Sądu akt oskarżenia to sprawa zostanie rozpoznana w zwykłym trybie na zasadach ogólnych. Po wniesieniu aktu oskarżenia możliwe jest złożenie takiego wniosku bezpośrednio do Sądu.  Decyzję w sprawie warunkowego umorzenia postępowania i zakończenia postępowania karnego w taki sposób podejmuje zawsze Sąd. Najważniejsze są okoliczności, które uzasadniają zastosowanie tej instytucji i przemawiają za zasadnością jego uwzględnienia.

KROK 5. Wniosek do Sądu o Warunkowe Umorzenie Postępowania

Złożenie takie wniosku, wskazanie okoliczności i argumentów własnych może spowodować jego uwzględnienie jeżeli przemawia za tym konkretny stan faktyczny sprawy.. Korzyści z Warunkowego Umorzenia postępowania jest wiele, dlatego warto pochylić się nad tą instytucją jeżeli są spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie tej instytucji np. uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo umyślne oraz jeśli okoliczności zdarzenia przemawiają za takim rozwiązaniem.

Złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania jest PRÓBĄ zakończenia postępowania karnego w najłagodniejszy sposób. Jeżeli istnieją realne szanse na zakończenie prowadzonego postępowania w taki sposób to warto, z takiej możliwości skorzystać i przedstawić Sądowi argumenty wskazujące, że zakończenie postępowania w formie Wyroku Warunkowo Umarzającego Postępowanie jest odpowiednim do sytuacji rozwiązaniem.

Jeżeli brak jest podstaw do zastosowania powołanej wyżej instytucji być może warto zastanowić się nad dobrodziejstwem dobrowolnego poddania się karze. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

Więcej o korzyściach z warunkowego umorzenia postępowania przeczytasz tutaj.

Informacja praktyczna
Skorzystanie z pomocy profesjonalnego obrońcy możliwe jest na każdym etapie postępowania. Profesjonalny obrońca na rozprawie będzie podejmował wszelkie próby przekonania Sądu do Wydania jak najniższej kary. Ustanowić obrońcę w sprawie można zarówno przed przesłuchaniem jak i po przesłuchaniu. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy profesjonalnego obrońcy w przygotowaniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

KROK 6. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania został złożony. Co teraz?

Sąd ma dwie możliwości. Może wyznaczyć odrębne posiedzenie w celu rozpoznania wniosku albo wyznaczyć rozprawę. Często zdarza się, że Sąd rozpoznaje zasadność uwzględnienia wniosku po przeprowadzeniu rozprawy  i dopiero wtedy wydaje w tym celu odpowiednie rozstrzygnięcie.

Jeśli Sąd nie wyznaczył odrębnego posiedzenia w celu rozpoznania złożonego wniosku i wyznaczył rozprawę to oznacza, że Sąd zdecydował się przeprowadzić postępowanie karne w zwykłym trybie na rozprawie i dopiero po jej zakończeniu rozpoznać złożony wniosek o warunkowe zakończenie postępowania. Jest to również sytuacja typowa.

Informacja praktyczna
Pojawiają się także pytania: „Czy Sąd może zmienić warunki okresu próby wskazane i argumentowane przez oskarżonego w złożonym do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego?”

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Sąd zawsze może zmienić warunki okresu próby wskazane w złożonym wnioski i zaproponować własne dolegliwości, które w ocenie Sądu będą spełniały swój cel. Sąd może także nie uwzględnić wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego i wydać wyrok skazujący.

KROK 7. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania nie został uwzględniony. Co teraz?

Sąd zdecydował, że warunkowe umorzenie postępowania w sprawie oskarżonego jest niezasadny. Postanowił wydać Wyrok Skazujący i ukarać sprawcę przestępstwa. Oskarżony we wniosku wskazał wszelkie okoliczności łagodzące i argumenty na swoją obronę, podjął działania, które zaprezentowały konkretny stan faktyczny sprawy.. Sąd uznał jednak, że okoliczności sprawy nie przemawiają za takim rozstrzygnięciem i Wydanie wyroku skazującego będzie adekwatną formą ukarania sprawcy mając na uwadze zasady sprawiedliwości.

KROK 8. Sąd wydaje Wyrok.

Sąd wyda wyrok albo skazujący albo Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *