Dobrowolne poddanie się karze – czy warto skorzystać?

Oskarżony został zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości. Na przesłuchaniu zostało mi zaproponowane dobrowolne poddanie się karze.

Dobrowolne poddanie się karze – o co chodzi?

Na przesłuchaniu, oskarżonemu, jeżeli są spełnione ustawowe przesłanki dobrowolnego poddania się karze, może zostać zaproponowana przez Policjanta lub bezpośrednio przez Prokuratora kara.

Praktyka wskazuje, ze częstym zjawiskiem jest korzystanie przez oskarżonych z dobrowolnego poddania się karze już na przesłuchaniu.

Statystyki:
Statystycznie, spośród ogólnej liczby osądzonych za jazdę po alkoholu około 40-50% stanowią osoby, które przystały na propozycję Policjantów lub Prokuratora już na przesłuchaniu. Około 5-11 % przypadków stanowią osoby wobec których warunkowo umorzono postępowanie. Niewielki odsetek stanowią osoby uniewinnione lub osoby wobec których postępowanie zostało w ogóle umorzone.

Jeżeli oskarżony zgodzi się na zaproponowane warunki, to wówczas Prokurator wyśle do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków karnych. Zakończenie w takiej formie prowadzonego postępowania karnego niesie za sobą niewątpliwie korzyść w postaci uniknięcia stresu związanego z uczestnictwem w rozprawach i poniekąd wpływ oskarżonego na karę.

Czy warto korzystać z dobrowolnego poddania się karze?

Na to pytanie należy odpowiedzieć dwutorowo. Wszystko zależy od okoliczności sprawy i danego przypadku.

Po pierwsze sama instytucja Dobrowolnego poddania się karze jest dobrodziejstwem. Zamiast aktu oskarżenia, do Sądu kierowany jest Wniosek Prokuratora o Skazanie bez rozprawy i wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej kary. Korzyścią jest brak rozprawy i stresu związanego z postępowaniem sądowym. Oskarżony co do zasady wie jaka kara go czeka w Wyroku. Pamiętać należy jednak, że na wymiar kary wpływ ma bardzo wiele okoliczności i w pewnych sytuacjach korzystne jest skorzystanie z tej instytucji a w niektórych sytuacjach nie zawsze warto od razu decydować się na propozycję „uzgodnionej” kary.

Nie trzeba od razu na gorąco podejmować decyzji w tak ważnej sprawie. Warto przemyśleć „propozycję” a nawet należałoby skonsultować się z obrońcą czy faktycznie zaproponowany wymiar kary jest korzystny, czy w okolicznościach konkretnego przypadku warto byłoby walczyć o niższą karę. Oskarżony ma prawo do zastanowienia.

Po drugie, dobrowolne poddanie się karze nie zawsze jest najkorzystniejszym możliwym rozwiązaniem sprawy.

Akceptacja zaproponowanych warunków na przesłuchaniu, oznacza, że oskarżony zgadza się na określony wymiar kary i nie chce podejmować prób walki o niższy wymiar kary lub o warunkowe umorzenie postępowania.

Dokonując oceny czy warto dobrowolnie poddać się karze, trzeba uwzględnić wszystkie szczegóły sprawy takie jak zawartość alkoholu w organizmie, porę popełnienia przestępstwa, zagrożenie jakie zostało spowodowane dla innych uczestników ruchu, motywację sprawcy i wiele innych czynników składających się na przesłanki wskazane w art. 66 par. 1 k.k. Zaproponowana na przesłuchaniu kara jest niejako automatyczna dla danego przypadku a przecież to właśnie szczegóły mają wpływ na wymiar kary. Sąd dokonując oceny danej sprawy na rozprawie rozważa wszystkie okoliczności, również okoliczności łagodzące, dlatego czasem wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się karze nie zawsze jest korzystne. Sprawy o jazdę w stanie nietrzeźwości są trudne, kary dla pijanych kierowców, orzekane przez Sądy są wysokie. Ale każdy przypadek należy ocenić osobno, uwzględniając wszystkie czynniki. Podjęcie decyzji co do właściwego sposobu postępowania jest trudne i zawsze należy do sprawcy przestępstwa. Dlatego zawsze warto zastanowić się nad podejmowanymi działaniami i nie robić tego pochopnie.

Sąd zawsze przed wydaniem wyroku waży wszystkie okoliczności i ocenia „całokształt okoliczności” dlatego brak zgody na dobrowolne poddanie się karze na przesłuchaniu automatycznie nie spowoduje wydania przez Sąd surowszej kary w Wyroku Skazującym. Sytuacja taka może mieć jednak miejsce, dlatego należy zastanowić się nad konkretną linią obrony i podejmowanych działań.

WAŻNE
b

Czy można samodzielnie złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze?

Tak. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze może zostać złożony samodzielnie, prosto do Sądu jeśli są spełnione ustawowe przesłanki. Pamiętać należy, że możliwość złożenia wniosku jest ograniczona terminem, który upływa wraz z zakończeniem przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej. Po zakończeniu przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze będzie nieskuteczne.

Warunkiem uwzględnienia wniosku jest jego poparcie przez prokuratora. Oznacza, to ze kara może zostać uzgodniona z prokuratorem bezpośrednio na rozprawie.

Przeczytaj również:

Czym jest i czemu służy warunkowe umorzenie postępowania tzw. WUP?

Cała procedura od zatrzymania do wydania wyroku – krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *