POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU jazdapoalkoholu.info

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Kupujący, Serwis) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu jazdapoalkoholu.info dostępnym na stronie internetowej www.jazdapoalkoholu.info;
2. Niniejsza Polityka Prywatności zapewnia zgodność działalności Sprzedającego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), (dalej jako „RODO”) jak również innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;
3. Realizując obowiązek nałożony przez art. 13 ust. 1-2 RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Anna Grabowicz-Gajda prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą GRB Doradztwo Prawne Anna Grabowicz-Gajda, ul. Dębowa 6, 99-400 Łowicz, posługująca się numerem NIP 8341810336;

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

1. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu

a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Zamówienia;
b. w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Zamówienia;
c. w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Zamówienia;
d. w celach dowodowych i archiwalnych dla zabezpieczenia informacji w przypadku potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas rejestracji konta klienta, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Zamówienia;
e. w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Zamówienia;
f. W celu złożenia Zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas rejestracji konta, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Zamówienia;
g. W celu przesyłania powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail.
h. W celu prowadzenia korespondencji, obsługi zapytań i zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak imię i nazwisko jeżeli zostaną składane podczas składania Zamówienia podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail.

2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże we wskazanych niżej sytuacjach Administrator wymaga podania określonych danych osobowych, których brak uniemożliwi lub utrudni wykonanie Umowy sprzedaży lub świadczenia usługi.
3. Przechowywanie danych osobowych następuje przez okres niezbędny dla realizacji określonych uprawnień. Przechowywanie danych osobowych niezbędnych dla wykonania Umowy sprzedaży czy świadczenia usług następuje na okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia dochodzenia roszczenia. Po upływie niezbędnego okresu przechowywane dane zostaną usunięte.
4. Użytkownik oraz Kupujący ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w każdym czasie użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i żądania usunięcia. W celu realizacji wskazanego uprawnienia należy przekazać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora.
5. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej Administratora tj. e-mail: biuro@jazdapoalkoholu.info

III. COOKIES.

1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje informacje tekstowe wysyłane ze strony internetowej i zapisywane na urządzeniu użytkownika tzw. cookies (dalej jako cookies).
2. Cookies mają na celu w szczególności zapamiętywać i uwierzytelniać logowania oraz zapamiętywaniu produktów dodanych do koszyka. Ich celem jest także zapewnienie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz prowadzenie analiz i statystyk.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzielone przez użytkownika zgody. Zgoda na korzystanie przez stronę internetową z cookies może zostać cofnięta przez użytkownika w każdym czasie. W celu realizacji wskazanego uprawnienia należy przekazać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: tj. biuro@jazdapoalkoholu.info

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora niezgodnie z prawem.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące ochrony danych osobowych RODO.
3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2018 r.