Czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone prawidłowo. Jak się bronić?

Zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu ma prawo się bronić. I co jest najważniejsze, zawsze powinien wykazywać swoją rację przed Sądem. Zawsze może kwestionować działania funkcjonariuszy Policji podjęte w związku z przeprowadzaniem pomiarów stężenia alkoholu w organizmie jeżeli są obiekcje co do prawidłowości ich przeprowadzenia.
Policja ma obowiązek działać na podstawie przepisów prawa i tylko w zgodzie z nimi. Niedopuszczalne są wszelkie formy i przejawy niedochowania procedur i działalności funkcjonariuszy Policji wobec obywatela.

Jak sprawdzić czy badanie trzeźwości zostało wykonane w sposób prawidłowy?

Aby badanie zostało uznane za kontrolę trzeźwości przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi procedurami powinny być respektowane m.in. czynniki wskazane niżej.

 1. Funkcjonariusze Policji powinni sporządzić protokół z badania trzeźwości. Jeżeli badany dostrzeże jakiekolwiek uchybienia procedurze badania powinien czynić zastrzeżenia do protokołu.
 2. Jeżeli do kontroli doszło urządzeniem podręcznym, a wynik pomiaru wskazywał na zawartość alkoholu to po upływie 15 minut powinno zostać przeprowadzone kolejne badanie. Zachowanie 15 minutowego odstępu jest obowiązkowe i jest warunkiem uznania prawidłowości przeprowadzonej kontroli (jeżeli badanie zostało przeprowadzone analizatorem wydechu metodą utleniania elektrochemicznego).
 3. Badanie powinno zostać przeprowadzone przez ustnik, którego opakowanie zostało otwarte w obecności osoby badanej. Brak ustnika lub jego umieszczenie w urządzeniu bez obecności osoby badanej stanowi poważne uchybienie.
 4. Badanie powinno zostać przeprowadzone po upływie 15 minut od momentu zakończenia spożycia alkoholu lub palenia tytoniu.
 5. Czas i objętość wydechu musi być zgodna z przepisami tzn. objętość wydechu powinna wynosić min. 1,5 l a czas wydmuchu powinien wynosić min. 3 s.
 6. Badany ma prawo żądać przeprowadzenia badania poprzez pobranie próbki krwi.

Protokół i wydruki z alkomatu. Jakie informacje zawiera protokół z kontroli trzeźwości?

W sprawie za prowadzenie za jazdę po alkoholu protokół z przeprowadzonego badania trzeźwości oraz wydruki stanowiące załączniki do protokołu a także zeznania policjantów stanowią dowód w sprawie przed Sądem.

W protokole z kontroli trzeźwości wskazane są dane osoby badanej, jakim urządzeniem zostało przeprowadzone badanie oraz wyniki przeprowadzonych badań z uwzględnieniem upływu czasu pomiędzy poszczególnymi badaniami. Ponadto protokół zawiera informację z jakiej przyczyny przeprowadzone zostało badanie trzeźwości a także oświadczenie o złapanego za jazdę o ilości i rodzaju spożytego alkoholu.

Jak się bronić?

Obrona przed niezasadnym ukaraniem na podstawie dowodów przeprowadzonych niezgodnie z prawem powinna może obejmować niektóre z poniżej przedstawionych elementów, m.in. w szczególności:

 1. Zapoznanie się z zawartością akt i treścią dokumentów się w nich znajdujących;
 2. Zapoznanie się z treścią protokołu z badania trzeźwości;
 3. Zweryfikowanie częstotliwość przeprowadzonych badań z uwzględnieniem zachowania 15 minutowego odstępu między badaniami;
 4. Zweryfikowanie czy do akt sprawy zostało dołączone świadectwo wzorcowania urządzenia, którym przeprowadzone zostały pomiary trzeźwości. Obowiązkiem prawnym jest przeprowadzanie wzorcowania urządzenia w odstępie nie rzadszym niż co 6 miesięcy;
 5. Analizę eliminacji alkoholu z organizmu;
 6. Zweryfikowanie czy wynik mieści się w granicach niepewności pomiarowej urządzeń, które były wykorzystane do przeprowadzenia badań ( zasadniczo niepewność pomiarowa urządzenia wynosi od 0,01 do 0,02 mg/l co wskazane jest w świadectwie wzorcowania);
 7. Zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku wykrycia nieprawidłowości na okoliczności zbadania wpływu uchybień na wiarygodność pomiarów poprzez złożenie odpowiednich wniosków.
 8. Przedstawienie Sądowi wszelkich okoliczności sprawy, argumentów na swoją obronę;
 9. Skierowanie wniosków do Sądu, w zależności od okoliczności sprawy, ilości alkoholu w organizmie, oraz celu jaki zamierza się osiągnąć: a/Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania b/Wniosek o umorzenie postępowania c/Wniosek o dobrowolne poddanie się karze d/inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *