Zachowanie uprawnień za jazdę po alkoholu. Kiedy nie trzeba ponownie zdawać egzaminu prawa jazdy?

Ustawa o kierujących pojazdami wskazuje, że każdy wobec kogo został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów powyżej roku obowiązany jest do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. A contrario, wymiar zakazu prowadzenia pojazdów pozwalający na zachowanie uprawnień do kierowania pojazdami to zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na 1 rok. W przypadku przestępstwa określonego w art. 178a k.k. warunkowe umorzenie postępowania jest jedyną, szczególną instytucją, umożliwiającą Sądowi na orzeczenie zakazu prowadzenia w takim wymiarze.  

Aby zachować uprawnienia do kierowania pojazdami bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy postępowanie karne powinno zostać warunkowo umorzone w raz z określeniem warunków okresu próby np:

PIERWSZA: odstąpienie od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

DRUGA: orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Tylko powyższe opcje pozwalają zachować uprawnienia do kierowania pojazdami.
W każdym przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów powyżej 1 toku konieczne jest ponowne przystąpienie do egzaminu państwowego.

Te dwie możliwości ma Sąd do zastosowania, kiedy uzna, że ukaranie sprawcy w bardziej dotkliwy sposób będzie zbyt surową karą (w tym w szczególności wydanie wyroku skazującego i nałożenie zakazu prowadzenia pojazdów obowiązkowo na 3 lata).
Gdy Sąd wyda wyrok skazujący, będzie obowiązany obligatoryjnie zastosować zakaz prowadzenia pojazdów na zasadach ogólnych czyli w wymiarze od 3 do 15 lat obowiązkowo zgodnie z art. 42 § 2 k.k.

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów.

Zdarzają się rzadkie sytuacje, że Sąd pozostawi sprawcy przestępstwa prawo jazdy i nie orzeknie zakazu prowadzenia pojazdów mimo popełnienia czynu jazdy po alkoholu. Są to sytuacje incydentalne, uzależnione od całokształtu okoliczności występujących w sprawie. Pierwszorzędne znaczenie dla dokonania oceny stanu faktycznego w kontekście odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów będzie miała zawartość alkoholu w organizmie. Norma alkoholu dla możliwości zastosowania tego dobrodziejstwa powinna być przekroczona minimalnie,graniczne. Ponadto całokształt okoliczności musi wskazywać na nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości czynu. Nie bez znaczenia dla pozytywnej oceny będzie miała pora, miejsce, dane dotyczące osoby sprawcy oraz poszczególne przesłanki wskazane w art. 66 § 1 k.k.

INFORMACJA
Praktyka i orzecznictwo sądowe pokazuje, że odstąpienie przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem przestępstwa jazdy po alkoholu jest niezwykle rzadkie, bowiem za takim rozstrzygnięciem przemawiać muszą ważne okoliczności i wyjątkowość okoliczności popełnienia przestępstwa.

WAŻNE
Jeżeli jednak okoliczności danej sprawy są niezwykle wyjątkowe, możliwe jest złożenie wniosku o WUP z prośbą o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów gdzie należy bardzo dokładnie i szczegółowo wskazać argumenty uzasadniające taki sposób zakończenia postępowania karnego. .

Wniosek o WUP do Prokuratora – kiedy?

Wniosek z odstąpieniem od zakazu może być złożony już we wczesnym etapie procedury karnej tzn. na etapie postępowania prowadzonego przez Prokuratora. Aby poprosić prokuratora o taki sposób zakończenia postępowania należy złożyć  taki wniosek adresując go do Prokuratury. Być może prokurator przychyli się do złożonego przez oskarżonego wniosku i go uwzględni, nie wysyłając do Sądu aktu oskarżenia a właśnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wraz z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Gotowe wzory wniosków do Prokuratora i do Sądu o WUP z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Podsumowując WUP z odstąpieniem od zakazu.

Jeżeli w sprawie zachodzą bardzo wyjątkowe okoliczności przemawiające za odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów wówczas możliwe jest podjęcie próby uzyskania rozstrzygnięcia w postaci warunkowego umorzenia postępowania. Podejmowanie próby uzyskania najkorzystniejszego możliwego rozstrzygnięcia zasadne jest gdy w sprawie są spełnione ku temu przesłanki.

Informacja praktyczna: Jeżeli jakikolwiek wniosek został skierowany do Prokuratury to ta instytucja właściwa jest do jego rozpatrzenia. Jeżeli wniosek skierowany zostanie do Sądu, to instytucją właściwą do jego rozpatrzenia będzie Sąd. Sąd nie będzie rozpatrywał pisma, które zostało złożone i skierowane do Prokuratory i odwrotnie.

Orzeczenie rocznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzeczenie rocznego zakazu prowadzenia pojazdów przez Sąd jest możliwe w sytuacji wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Sytuacja taka możliwa jest w wyjątkowych okolicznościach danej sprawy. Aby próbować uzyskać takie rozstrzygniecie konieczne jest złożenie wniosku wraz z propozycją orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku. Orzeczenie takiego wymiaru zakazu spowoduje, zachowanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Orzekanie przez Sąd o warunkowym umorzeniu postępowania wraz z rocznym zakazem prowadzenia pojazdów zdarza się przy nieznacznych wartościach przekroczenia norm alkoholu w organizmie oraz w sytuacjach wyjątkowych i incydentalnych, wskazujących na nieznaczny stopień społecznej szkodliwości czynu. Sąd dokona oceny całokształtu okoliczności sprawy i podejmie decyzję, czy sprawca zasługuje na szansę aby nie karać go w bardzo dotkliwy sposób, który w okolicznościach konkretnej sprawcy byłby zbyt nadmierny.

 Wzory wniosków do Prokuratora i do Sądu o WUP z zakazem prowadzenia pojazdów na 1 rok.

INFORMACJA
Praktyka i orzecznictwo sądowe pokazuje, że możliwość uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego wraz z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 1 roku jest rzadka, choć realna w sytuacjach wyjątkowych. Między innymi gdy normy alkoholu przekroczone są nieznacznie, okoliczności sprawy są bardzo wyjątkowe a np. ukaranie sprawcy i orzeczenie dłuższego zakazu prowadzenia pojazdów doprowadziłoby do nadmiernego ukarania.

BARDZO WAŻNE
Jeżeli oskarżony decyduje się na złożenie Wniosku do Prokuratury a Prokurator się do tego Wniosku nie przychyli i zdecyduje mimo wszystko o wysłaniu do Sądu akt sprawy wraz z aktem oskarżenia to chcąc aby Sąd Wniosek o WUP rozpoznał powinno się wniosek złożyć PONOWNIE, właściwie go adresując. Sąd nie będzie rozpatrywał wcześniejszego Wniosku, którego adresatem był Prokurator bo nie jest jego adresatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *