Zachowanie uprawnień za jazdę po alkoholu. Kiedy nie trzeba ponownie zdawać egzaminu prawa jazdy?

Warunkowe umorzenie postępowania jest jedyną, szczególną instytucją, dzięki której możemy mamy szansę zachować uprawnienia do jazdy bez konieczności ponownego zdawanie egzaminu na prawko.  Instytucja ta pozwala Sądowi na nałożenie obowiązków, mających na celu dać sprawcy przestępstwa jazdy po alkoholu szansę pozostania osobą niekaraną, w zamian za spełnienie pewnych warunków.

Aby zachować uprawnienia do kierowania pojazdami bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy Sąd warunkowo umarzając postępowanie karne ma dwie możliwości:

PIERWSZA: odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

DRUGA: orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Tylko powyższe opcje pozwalają zachować uprawnienia do kierowania pojazdami. W każdym innym przypadku konieczne jest ponowne zdawanie egzaminu.

Te dwie możliwości ma Sąd do zastosowania, kiedy uzna, że ukaranie sprawcy w bardziej dotkliwy sposób będzie zbyt surową karą (w tym w szczególności wydanie wyroku skazującego i nałożenie zakazu prowadzenia pojazdów obowiązkowo na 3 lata).
Gdy Sąd wyda wyrok skazujący, będzie musiał zastosować zakaz prowadzenia pojazdów na zasadach ogólnych czyli w wymiarze od 3 do 15 lat obowiązkowo.

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów.

Zdarzają się sytuacje, że Sąd pozostawi sprawcy przestępstwa prawo jazdy i nie orzeknie zakazu prowadzenia pojazdów mimo popełnienia czynu jazdy po alkoholu. Są to sytuacje incydentalne, uzależnione od całokształtu okoliczności występujących w sprawie. Pierwszorzędne znaczenie dla dokonania oceny stanu faktycznego w kontekście odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów będzie miała zawartość alkoholu w organizmie. Norma alkoholu dla możliwości zastosowania tego dobrodziejstwa powinna być przekroczona minimalnie. Ponadto całokształt okoliczności musi wskazywać na znikomą społeczną szkodliwość czynu.
Taka sytuacja będzie miała miejsce np. przeparkowywanie samochodu na parkingu lub poza strefą ruchu, w miejscu gdzie ruch pojazdów jest znikomy w sytuacji zagrożenia.
Nie bez znaczenia dla pozytywnej oceny będzie miała pora, miejsce, dane dotyczące osoby sprawcy.

INFORMACJA
Praktyka i orzecznictwo sądowe pokazuje, że odstąpienie przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem przestępstwa jazdy po alkoholu jest rzadkie, bowiem za takim rozstrzygnięciem przemawiać muszą naprawdę ważne okoliczności i wyjątkowość okoliczności popełnienia przestępstwa.
WAŻNE
Składając wniosek o WUP z prośbą o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów należy bardzo dokładnie i szczegółowo wskazać argumenty uzasadniające taki sposób zakończenia postępowania karnego. Trzeba zaproponować taki rodzaj warunków pod jakimi postępowanie mogłoby zostać umorzone, które będą uciążliwe dla sprawcy.

Wniosek o WUP do Prokuratora.

Wniosek z odstąpieniem od zakazu może być także złożony już we wczesnym etapie procedury karnej tzn. na etapie postępowania prowadzonego przez Prokuratora. Aby poprosić prokuratora o taki sposób zakończenia postępowania należy złożyć najpierw taki wniosek adresując go do Prokuratury. Być może prokurator przychyli się do złożonego przez oskarżonego wniosku i go uwzględni, nie wysyłając do Sądu aktu oskarżenia a właśnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wraz z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Gotowe wzory wniosków do Prokuratora i do Sądu o WUP z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Podsumowując WUP z odstąpieniem od zakazu.

Jeżeli w sprawie zachodzą bardzo wyjątkowe okoliczności przemawiające za odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów wówczas warto podjąć próbę uzyskania warunkowego rozstrzygnięcia. Warto podejmować próby uzyskania najkorzystniejszego możliwego rozstrzygnięcia w sprawie jeżeli są ku temu przesłanki. W pierwszej kolejności można złożyć Wniosek do Prokuratora a jeżeli ten się do niego nie przychyli należy od razu po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu, złożyć wniosek adresując go bezpośrednio do Sądu.

Sąd nie będzie rozpatrywał Wniosku, który został złożony i skierowany do Prokuratora, bo nie jest jego adresatem. Wniosek o WUP wraz z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów, nawet jeśli był złożony w prokuraturze, a sprawa została skierowana do Sądu, musi być złożony drugi raz, zaadresowany do Sądu, żeby Sąd w ogóle pochylił się nad jego rozpatrzeniem.

WAŻNE
Jeżeli kupisz wniosek o WUP kierowany do Prokuratora i nie zostanie on uwzględniony, napisz do nas, a my prześlemy Ci za darmo kolejny wniosek adresowany do Sądu.

Orzeczenie rocznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzeczenie rocznego zakazu prowadzenia pojazdów przez Sąd w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego jest realną możliwością w wyjątkowych okolicznościach danej sprawy. Aby uzyskać takie rozstrzygniecie konieczne jest złożenie wniosku wraz z propozycją orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku. Orzeczenie takiego wymiaru zakazu spowoduje, że sprawca zostanie ukarany dotkliwie, ale jednocześnie nie będzie musiał zmieniać swojego dotychczasowego sposobu życia czy pracy ponieważ zachowa uprawnienia do kierowania pojazdami.

Orzekanie przez Sąd o warunkowym umorzeniu postępowania wraz z rocznym zakazem prowadzenia pojazdów jest realne przy nieznacznych wartościach przekroczenia norm alkoholu w organizmie oraz w sytuacjach wyjątkowych i incydentalnych, wskazujących na niską społeczną szkodliwość czynu. Sąd dokona oceny całokształtu okoliczności sprawy i podejmie decyzję, czy sprawca zasługuje na szansę aby nie karać go w bardzo dotkliwy sposób, który w okolicznościach konkretnej sprawcy byłby zbyt nadmierny.

Gotowe wzory wniosków do Prokuratora i do Sądu o WUP z zakazem prowadzenia pojazdów na 1 rok.

INFORMACJA
Praktyka i orzecznictwo sądowe pokazuje, że możliwość uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego wraz z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów jest realna w sytuacji gdy normy alkoholu przekroczone są nieznacznie, okoliczności sprawy są bardzo wyjątkowe a np. ukaranie sprawcy i orzeczenie dłuższego zakazu prowadzenia pojazdów doprowadziłoby do utraty uprawnień osoby pracującej np. jako zawodowy kierowca z wieloletnim stażem, dotychczas niekarany, prowadzący ustabilizowany tryb życia.
BARDZO WAŻNE
Jeżeli oskarżony decyduje się na złożenie Wniosku do Prokuratury a Prokurator się do tego Wniosku nie przychyli i zdecyduje mimo wszystko o wysłaniu do Sądu akt sprawy wraz z aktem oskarżenia to Wniosek o WUP powinien być złożony PONOWNIE, tym razem skierowany powinien być do Sądu. Sąd nie będzie rozpatrywał wcześniejszego Wniosku, którego adresatem był Prokurator!! Wniosek o WUP po jego odrzuceniu przez Prokuratora musi być złożony powtórnie i zaadresowany tym razem do Sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *