REGULAMIN SERWISU
www.jazdapoalkoholu.info

I. Wstęp.

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, zakres w tym prawa i obowiązki stron a także zakres odpowiedzialności i inne zasady zawierania umów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym ( dalej osobno jako „strona” łącznie zaś „strony”).
2. Niniejszy regulamin stanowi umowę sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie treści cyfrowej. Jeżeli między stronami dojdzie do zawarcia odrębnej umowy, której przedmiotem jest przygotowanie zindywidualizowanego dokumentu niniejszy regulamin stanowi integralną jej część, chyba, że treść umowy wyraźnie wyłącza zastosowanie postanowień niniejszego regulaminu.
3. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

II. Definicje- znaczenie pojęć użytych w treści niniejszego regulaminu.

1. Regulamin- niniejszy regulamin Serwisu www.jazdapoalkoholu.info;
2. Administrator danych osobowych – Anna Grabowicz-Gajda prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą GRB Doradztwo Prawne Anna Grabowicz-Gajda, ul. Dębowa 6, 99-400 Łowicz, posługująca się numerem NIP 8341810336;
3. Adres elektroniczny- adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w systemie teleinformatycznym;
4. Cennik- informacja wskazująca wysokość odpłatności za Materiał zawarta bezpośrednio w Serwisie;
5. Dane osobowe- wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej lub ją identyfikujące;
6. Dowód zakupu- faktura, rachunek lub paragon wystawione przez Sprzedającego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi z mianami i innymi stosownymi przepisami prawa;
7. Formularz zamówienia –interaktywny formularz elektroniczny, dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży;
8. Produkt- wszelkie dane i treści dostarczane w postaci cyfrowej, które Kupujący może nabyć za pośrednictwem Serwisu m.in. wzory dokumentów, wzory umów, regulaminy, projekty umów;
9. Tajemnica przedsiębiorstwa- nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub posiadające wartość gospodarczą co do których Sprzedający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności;
10. Umowa- umowa zawierana albo zawarta pomiędzy stronami poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących za pośrednictwem Serwisu;
11. Użytkownik- każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z treści zamieszczonych w Serwisie;
12. Sprzedający-Anna Grabowicz-Gajda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GRB Doradztwo Prawne Anna Grabowicz-Gajda, ul. Dębowa 6, 99-400 Łowicz, posługująca się numerem NIP 8341810336, wykonująca usługi lub określone dzieło w ramach umowy z Usługobiorcą;
13. Kupujący- każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa także posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nabywa Materiał w Serwisie;
14. Serwis- Strona internetowa Sprzedającego: www.jazdapoalkoholu.info;
15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy;
16. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: www.jazdapoalkoholu.info/politykprywatnosci;
17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
18. Zamówienie- oświadczenie woli składane przez Kupującego za pomocą Formularza Zamówienia, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

III. Postanowienia ogólne.

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym: www.jazdapoalkohol.info, prowadzony jest przez Annę Grabowicz-Gajdę, prowadzącą działalność gospodarczą GRB Doradztwo Prawne Anna Grabowicz-Gajda, adres e-mail: biuro@jazdapoalkoholu.info, tel. 500-505-545.
2. Użytkownik oraz Kupujący obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności mając na uwadze poszanowanie praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego.
3. Każdy Użytkownik oraz Kupujący przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedający. Regulamin jest na bieżąco dostępny w Serwisie.
4. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią i zaakceptowaniem Regulaminu.
5. Użytkownik oraz Kupujący jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 1.
6. Przed dokonaniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z informacjami Sprzedającego dotyczącymi utracie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku nabycia treści cyfrowej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem przy składaniu zamówienia na Produkt;
7. Dokonując Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawdziwe dane;
8. W przypadku podania przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie danych, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) stanowią dane osobowe, wyraża on zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.) w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem oraz na ich prezentację w Serwisie;
9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail np.: zamówienia, faktury, i innych.
10. Informacja dostępne w Serwisie Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
11. Przed złożeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany zweryfikować, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne potrzebne do tych czynności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Kupującego, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Kupującego.
12. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z Serwisu poprawność́ jego działania w następujących przeglądarkach poprawnie skonfigurowanych, akceptujących pliki typu Cookie: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności należy je wszystkie wyłączyć́. Ponadto do korzystania z zamówionych Materiałów wymagane jest czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, włączona obsługa cookies, programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie plików w formacie .doc lub .xlx.
13. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
14. Nabycia Produktów prezentowanych w Serwisie może dokonać wyłącznie Kupujący posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
15. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
16. W przypadku podania przez Kupującego w Formularzu Zamówienia podczas składania Zamówienia danych, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) stanowią dane osobowe, wyraża on zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.) w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem oraz na ich prezentację w Serwisie;

IV. Zawarcie umowy.

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę;
2. Sprzedający oferuje możliwość nabywania Produktów w postaci treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu za cenę wskazaną w opisie produktu;
3. Wszystkie Podane ceny Produktów wyrażone są w walucie polskiej są cenami brutto ( zawierającymi podatek od towarów i usług);
4. W serwisie mogą być prezentowane do zakupu różne warianty Produktów w różnych cenach;
5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać czynność złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam” co spowoduje przekierowanie Kupującego na stronę zamówienia.
6. Na stronie zamówienia, Kupujący powinien wypełnić Formularz Zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”;
7. W Formularzu Zamówienia wskazać należy dane do Zamówienia, dane potrzebne do wystawienia faktury oraz wybrać metodę płatności;
8. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego;
9. Szybka Płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).
10. Zawarcie umowy o dostarczenie Produktu w postaci treści cyfrowej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje z chwilą dokonania płatności;
11. Datą zapłaty za Produkt jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora szybkich płatności o zaksięgowaniu transakcji lub uznanie rachunku bankowego Sprzedającego;
12. Sprzedający nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Kupującego, w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani żadnych podobnych danych;
13. Po opłaceniu zamówienia Kupującemu wysyłany jest e-mail na wskazany przez Kupującego adres e-mail o zrealizowaniu zamówienia;
14. Po opłaceniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail, w której będzie znajdował się odnośnik do pobrania Produktu w postaci treści cyfrowej.
15. Zakupiony produkt po dokonaniu zakupu będzie dostępny do pobrania przez okres 14 dni.
16. Po pobraniu treści cyfrowej Kupujący powinien zapisać ją w bezpiecznym miejscu i na bezpiecznym nośniku — według własnego wyboru;
17. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT po podaniu potrzebnych danych i przesłać ją na podany adres — drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną;
18. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.

V. Korzystanie z nabytych Produktów.

1. Produkty obejmują teksty o charakterze prawniczym tj. wzory umów, wzory polityk, regulaminów, instrukcji, wzory pism, wzory wniosków i innych;
2. Sprzedający dokłada wszelkiej staranności aby prezentowane w chwili nabycia Produkty odpowiadały wymaganiom prawnym w chwili ich nabycia, były aktualne i kompleksowe;
3. Sprzedający nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Produktów po ich nabyciu przez Kupującego ani powiadamiania o zmianach np. legislacyjnych, które powodują dezaktualizację nabytego produktu;
4. Sprzedający nie jest zobowiązany do informowania o zmianach stanu prawnego wpływających na nabyte Produkty;
5. Sprzedający nie ma wpływu na sposób interpretowania przepisów przez polskie sądy powszechne i organy państwowe. W treści Produktach mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne co jest elementem praktyki stosowania prawa;
6. W treści Produktów mogą pojawić się niezamierzone nieścisłości;
7. Produkty związane z projektami dokumentów stanowią wzory dokumentów i bazę dla przygotowania samodzielnie dokumentacji przez Kupującego. Nabyty Produkt stanowi substrat do przygotowania własnej dokumentacji w oparciu o własne argumenty i przy uwzględnieniu okoliczności własnej sprawy;
8. Skorzystanie z nabytego Produktu i przygotowanie dokumentów składanych w Sądach i innych organach państwowych nie gwarantuje ich uwzględnienia przez te instytucje;
9. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie nabytych Produktów oraz treści prezentowanych w Serwisie. W szczególności treści prezentowane na Stronie oraz Produkty nabyte w Serwisie nie mogą zastępować indywidualnej pomocy prawnej świadczonej przez uprawnione do tego podmioty. Każda indywidualna pomoc prawna powinna być udzielona w oparciu o pełne, kompletne, rzetelne i prawdziwe informacje.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy;
2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą;
3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu jeśli w trakcie realizacji umowy Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu na odstąpienie od umowy Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym. Konsumentowi bowiem zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyraźnym wyrażeniem zgody na wykonanie Umowy w całości i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Kupujący niniejszym oświadcza, że jest świadomy i akceptuje utratę prawa do odstąpienia od Umowy. 

VII. Prawa autorskie i licencje.

1. Wszystkie treści dostępne w Serwisie, jak również nabyte Produkty mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. i podlegają ochronie. Kupujący zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedającemu przez cały okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach obowiązującego prawa;
2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedający udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z nabytych Produktów, w zakresie koniecznym do korzystania z nich;
3. Licencja, o której mowa w ust.2 jest udzielania na czas nieokreślony;
4. Kupujący nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich;
5. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz z zastrzeżeniem ust. 2 bezwzględnie zabrania się Kupującemu bez zgody Sprzedającego:

a. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) nabytych Produktów jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
b. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Produktów, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
c. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Produktów,na rzecz osób trzecich.

6. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Kupującego dostępu do Produktu;
7. Użytkownik i Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej Sprzedającego;
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami autorskimi oraz zakresem udzielonej licencji Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym.

VIII. Reklamacje.

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że realizacja Umowy jest niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu może złożyć reklamację;
2. Reklamację można złożyć:

a. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny biuro@jazdapoalkoholu.info;
b. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Sprzedającego;

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko lub firmę zgłaszającego;
b. adres elektroniczny;
c. szczegółowy opis, na czym realizacja umowy niezgodnie z Regulaminem oraz
d. żądanie związane z Reklamacją.

4. Po otrzymaniu Reklamacji Sprzedający niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny;
5. W przypadku otrzymania niekompletnej Reklamacji, Sprzedający wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania;
6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

IX. Spory.

1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnego sporu związanego z realizacją niniejszej umowy o dostarczenie treści cyfrowej na drodze postępowania mediacyjnego;
2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego, a w przypadku Kupujących będących konsumentami — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 155, z późn. zm.);
3. Kupujący będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214);
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Więcej informacji dotyczących możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

X. Odpowiedzialność.

1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.
2. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Nieprzydatność nabytych Produktów do założonego celu;
b. Nieścisłości, pomyłki i dwuznaczności w treści Produktów;
c. Nieaktualność nabytych Produktów;
d. Sprzeczność Produktów z prawem;
e. Niekompletność treści Produktu;
f. Nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego np. niezabezpieczenie komputera Kupującego;
g. Utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Kupującego z winy Kupującego;
h. Nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Kupującego postanowień Regulaminu;
i. Podanie przez Kupującego nieprawidłowych, niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych z rzeczywistym stanem danych osobowych w tym danych kontaktowych np. adres e-mail.

3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej ograniczona jest do wysokości Wynagrodzenia otrzymanego przez Sprzedającego;
4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ust. 1-3 nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie Kupującemu przez Sprzedającego;
5. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi w odniesieniu do Produktów obejmujących treść cyfrową jest wyłączona;
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
2. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa polskiego.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2018 r.