Dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu – informacje ogólne.

Dobrowolne poddanie się karze w zwiazku z popełnieniem przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego czyli jazdy po alkoholu.

Kodeks karny wprowadził możliwość dobrowolnego poddania się karze dla osób zatrzymanych w stanie nietrzeźwości. Instytucja dobrowolnego poddania się karze polega na zaakceptowaniu przez podejrzanego zaproponowanych przez Prokuratorach dolegliwości karnych, które w podpisanym wniosku zostaną przekazane Sądowi lub wskazaniu we wniosku własnej propozycji kary. Sąd będzie rozpatrywał przekazany mu wniosek i jeśli zaakceptuje „przedstawione” sankcje, to wyda wyrok zawierający „wskazaną” karę.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze, można złożyć najpóźniej do zakończenia przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie. Można to zrobić bezpośrednio przed Sądem na rozprawie (byle zdążyć w ustawowym terminie).

Osoby zatrzymane po alkoholu otrzymają wezwanie na przesłuchanie. Przesłuchanie to, jeżeli sprawa jest ewidentna, okoliczności czynu nie budzą wątpliwości i nie ma okoliczności łagodzących często kończy się propozycją dobrowolnego poddania się karze.

Dobrowolne poddanie się karze dla osób, które nie miały nigdy styczności z wymiarem sprawiedliwości w oparciu o pewne cechy charakterystyczne ma korzyści, m.in:

  1. ustalony wymiar kary, po zaakceptowaniu go przez Sąd pozostanie niezmieniony. Oznacza to, iż wydany wyrok będzie zawierał wszystkie „ustalenia” jakie zostały zaakceptowane zarówno przez podejrzanego jak i prokuratora pozostaną niezmienne. Nie ma więc obaw, że kara będzie inna niż skonkretyzowana. we wniosku o dobrowolne poddanie się karze.
  2. nie odbędzie się rozprawa, na której przedstawiane będą dowody i przesłuchiwani świadkowie co niewątpliwie eliminuje niepotrzebny stres. Zamiast wezwania na rozprawę, oskarżony otrzyma za pośrednictwem operatora pocztowego Wyrok,

Kary jakie mogą zostać zaproponowane przez Prokuratora za popełnione przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu to łącznie:

  1. grzywna w określonej wysokości/ ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2
  2. świadczenie w wysokości minimalnej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
  3. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub określonego rodzaju od 3 lat do 15 lat.

Dobrowolne poddanie się karze powoduje, że oskarżony nie będzie mogł odwoływać się od wyroku i składać apelacji kwestionując wymiar kary czy stan faktyczny ponieważ sam dobrowolnie zgodził się na „ustalony” wymiar kary i zgodził się na poczynione ustalenia faktyczne. Brak możliwości odwołania od Wyroku (w zakresie kary czy w zakresie ustaleń stanu faktyczne) wydanego na skutek dobrowolnego poddania się karze, jest zatem jego logiczną konsekwencją.

Wydany wyrok ma daleko idące skutki. Orzeczona kara i orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych widnieje:

  1. w rejestrze policyjnym dla sprawców wykroczeń drogowych, do którego wpisywane są punkty karne oraz
  2. w Krajowym Systemie Informacji Policji

Od wniosku o dobrowolne poddanie się karze należy odróżnić instytucję warunkowego umorzenia postępowania.

Jeżeli istnieją okoliczności łagodzące i zachodzą podstawy do zastosowania tej instytucji, oraz są spełnione warunki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, możliwe jest złożenie odpowiedniego wniosku zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i na etapie sądowym. Analiza instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest przedmiotem odrębnego wpisu.

Przeczytaj również:

Czy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze?

Czym jest i czemu służy warunkowe umorzenie postępowania tzw. WUP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *