Wniosek o WUP z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych szansą na zachowanie prawa jazdy.

W związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę pod wpływem alkoholu co skutkuje zachowaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek. 

Zasada: Zasadą uregulowaną w kodeksie karnym jest ukaranie sprawcy jazdy w stanie nietrzeźwości w sposób dotkliwy. Sąd wydając WYROK skazujący sprawcę za popełnienie przestępstwa z art. 178a k.k. ma obowiązek ustawowy orzec obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów w zależności od okoliczności sprawy od 3 do 15 lat. W związku z wyrokiem skazującym nie ma możliwości uzyskania zakazu prowadzenia pojazdów w krótszym wymiarze.

Wyjątek: W związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, stosownie do okoliczności sprawy Sąd ma możliwość orzec zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze 1 roku, 2 lat lub odstąpić od jego wymierzenia. Oznacza, to że warunkowo umarzając postępowanie karne Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów i nałożyć na sprawcę przestępstwa w ramach art. 66 § 1 k.k. inne obowiązki.

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Skorzystanie przez Sąd z możliwości nieorzekania zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu jest w praktyce spotykanie rzadko, bowiem wpływ na taką decyzję Sądu ma bardzo wiele okoliczności  przemawiających za tak łagodnym potraktowaniem sprawcy, w tym w szczególności stopień społecznej szkodliwości czynu musi być znikomy.

Ocena czy zaistniały bardzo szczególne okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów zawsze, każdorazowo należy do Sądu. Sąd dokonując oceny bierze pod uwagę kryteria zarówno przedmiotowe ale i podmiotowe.

Okoliczności przedmiotowe jakie bierze pod uwagę dokonując oceny to wszystkie okoliczności dotyczące popełnienia czynu np. rodzaj naruszonego dobra, charakter wyrządzonej szkody, sposób działania sprawcy, przypadkowość zachowania, waga naruszonych reguł ostrożności.

Okoliczności podmiotowe jakie Sąd bierze pod uwagę dotyczą osoby sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych np. sytuacja finansowa i warunki bytowe, sytuacja osobista, poziom intelektualny.

Informacja praktyczna: Dla zastosowania dobrodziejstwa odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez Sąd w związku z warunkowym umorzeniem postępowania ocena całokształtu okoliczności popełnienia przestępstwa dotycząca zarówno okoliczności podmiotowych jak i przedmiotowych powinna zostać określona jako wyjątkowa i szczególna. W orzecznictwie przyjmuje się, że sytuacja osobista i rodzinna nie stanowi odpowiedniej przeciwwagi do stosowania wobec sprawcy przestępstwa jazdy po alkoholu kary, aby zasadne było odstąpienie od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów w sytuacji gdy każdy obywatel obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Wyjątkowość sytuacji faktycznej i okoliczności sprawy określana jest każdorazowo w odniesieniu do popełnionego czynu[1].

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wraz z odstąpieniem od orzekania przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów żeby zachować prawo jazdy ?

Dobrze przygotowany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania zawierający prośbę o nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych powinien spełniać wszystkie elementy przewidziane dla tego pisma procesowego. Jak napisać prawidłowo Wniosek o WUP przeczytasz <tutaj>.

Elementem który powinien obowiązkowo znaleźć się we wniosku jest argumentacja wskazująca Sądowi na wyjątkowość sytuacji sprawcy przestępstwa jazdy po alkoholu przy uwzględnieniu zarówno wyjątkowości okoliczności popełnienia przestępstwa oraz przy uwzględnieniu sytuacji bytowej, rodzinnej finansowej i dotychczasowego sposobu życia sprawcy. Przekonanie Sądu, żeby nie odbierał sprawcy prawa jazdy może być trudne z uwagi na trudności w wykazaniu wyjątkowości okoliczności sprawy i wykazaniu, że dana sprawa zasługuje na szczególne jej potraktowanie.

<wzór wniosku do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania wraz z odstąpieniem od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych>

Kiedy można mówić o okolicznościach zasługujących na szczególne potraktowanie i nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Rozstrzygając o wymiarze środka karnego Sąd bierze pod uwagę stopień naruszenia reguł bezpieczeństwa w ruchu spowodowany zachowaniem skazanego. Im wyższy stopień naruszenia reguł bezpieczeństwa tym można spodziewać się dłuższego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez Sąd.

 

 

 

[1] Wyrok z dnia 30 stycznia 2015 r. (VIII Ka 820/14)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *